Obchodní podmínky

Společnost Webdirect s.r.o. na adrese www.vseopivu.eu, se sídlem Dominikánská 342/15, Brno-město, 602 00 Brno , IČ: 29298288, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 72112  (dále jen „Zprostředkovatel“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) v platném znění vydává tyto

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

a) ZPROSTŘEDKOVATEL

Společnost Webdirect s.r.o. na adrese www.vseopivu.eu, se sídlem Dominikánská 342/15, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 29298288 DIČ: CZ29298288

Zapsáno v OR u KS v Brně od 16.11.2011  pod s.z. C / 72112 

Kontakty:

e-mail: info@vseopivu.eu

www: https://www.vseopivu.eu

II. PRÁVNÍ VZTAHY

Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění; dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění; zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Odlišná ujednání mezi smluvními stranami v návrhu smlouvy (nebo smlouvě – dle VPP) mají přednost před těmito podmínkami.

III. POUŽITÍ PORTÁLU

Portál www.vseopivu.eu poskytuje informace a využívá k tomuto účelu specifický portál Zprostředkovatele a technologické prostředí celosvětové počítačové sítě Internet.

Jakékoliv užití obsahu portálu, popř. jeho částí jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jakékoliv šíření obsahu portálu, je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu portálu. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na portálu pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele, jsou zakázány.

Zprostředkovatel se zavazuje udržovat portál v provozu tak, aby nebylo narušeno plnění dle smluv. Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na období nutné údržby, úprav a oprav portálu.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů se řídí dokumentem Zásady zpracování osobních údajů.

V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Zprostředkovatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení portálu Zprostředkovatele.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

DORUČOVÁNÍ

Písemnosti jsou doručovány:

  1. prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jemuž jsou určeny, nebo
  2. elektronicky, podepsané podle zvláštních předpisů, nebo
  3. za použití e-mailu nebo faxu

Nebyl-li adresát zastižen, doručovatel uloží písemnost návštěvníka nebo Zprostředkovatele v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 15-ti dnů ode dne jejího uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl.

Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo adresátem odmítnuto.

Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž o tom informoval návštěvníka či Zprostředkovatele, je písemnost doručena dnem, kdy byla zásilka Pojistiteli či Zprostředkovateli vrácena jako nedoručená.

Veškeré informace, které si účastníci smluvního vztahu sdělili, jsou důvěrné a zůstanou dle jejich vůle utajeny.

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami je český jazyk.

ZMĚNY VOP

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit.

Nové (úplné) znění VOP Zprostředkovatel vhodným a obvyklým způsobem zveřejní na svých internetových stránkách www.vseopivu.eu; na změnu VOP jsou Klienti dále upozorňováni např. e-mailových oznámením, a to v přiměřené lhůtě předtím, než změna (nové úplné znění) VOP vstoupí v účinnost.

Klient má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Klient změny OPPÚZ v této době neodmítne, platí, že se jeho právní vztah se Zprostředkovatelem řídí novým zněním VOP.

Podle těchto VOP se řídí smluvní vztahy uzavřené od 1.10.2019.